Området var senest i bruk av Barnas Turlag sist vinter under den årlige Kom deg ut-dagen.
Området var senest i bruk av Barnas Turlag sist vinter under den årlige Kom deg ut-dagen. Foto: Gunn Elin Fedreheim

Skytefeltet i Sørlimarka - Turlagets mening

Harstad og Kvæfjord kommuner behandler nå planforslaget for Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Sørlimarka. Forslaget har konsekvenser for friluftslivet, og Harstad Turlags Natur- og miljøvernutvalg har gitt en uttalelse i saken.

Harstad kommunes planutvalg behandlet saken 26. mai i år, og kom frem til at det er ønskelig å beholde skiløypa som allerede er i reguleringsområdet. Det ble vedtatt at dette skal utredes nærmere i dialog med KILKAM og Forsvaret. Harstad Turlag støtter dette arbeidet, og er enige med KILKAM i at det bør opprettes et betryggende varselsystem som viser når det er skyting i området. Dette for at man kan beholde den preparerte skiløypa.

Turlaget poengterer at skiløypa er barnevennlig og brukes av familier på tur fra hele kommunen. Videre fremheves viktigheten av å kanalisere ferdselen gjennom ei skiløype heller enn at folk kommer inn i området fra mange kanter. Turlaget foreslår også å innarbeide i planen at helger, høytider og vinterferie bør holdes fri for skyteøvelser, slik at området kan brukes i turformål.

Avslutningsvis rettes det en forespørsel om at turlaget holdes orientert om prosessen og inviteres til møter om saken. Brevet er oversendt Harstad kommune, Forsvarsbygg og I.F. Kilkameratene, og skrevet av leder for Natur- og miljøvernkomiteeen, Tor O. Jakobsen.