Appell på Gangsåstoppen

Øystein Normann (leder av Natur- og miljøvernutvalget) holdt appell på Gangsåstoppen 12. mai 2019.
Øystein Normann (leder av Natur- og miljøvernutvalget) holdt appell på Gangsåstoppen 12. mai 2019. Foto: Hanne Marit Kvitting

Nesten 5000 mennesker gikk for naturen den 12. mai da det ble arrangert 22 støttemarsjer over hele landet. I Harstad gikk nesten 30 personer til Gangsåstoppen

På Gangsåstoppen holdt leder av Natur- og miljøvernutvalget en appell før det ble en god samtale om utbygging og vern av natur i gapahuken. Under her kan du lese hele appellen som Øystein holdt.

Alle deltakerne på støttemarsjen.
Alle deltakerne på støttemarsjen. Foto: Jørn Arild Thorvaldsen
Dør naturen, dør vi Øystein Normann

Kjære deltakera i denne marsjen for naturen som Harstad Turlag arrangerer. Den er del av ei nasjonal markering i regi av DNT, og skjer på 22 ulike steder i Norge, akkurat i dag. Flott at dokker er med på denne solidaritetsmarkeringa for de menneskan som nu får sin lokale natur og friluftsområda rasert, av det som blir framstilt som miljøvennlig produksjon av energi.

Fredag 10. mai fikk fortvilte politikera og innbyggera på øya Frøya i Trøndelag beskjed om at det ikkje var mulig å gjøre om kommunen sitt tidligere vedtak om å tillate utbygging. Konsesjonen var gitt - uten mulighet til å trekke den tilbake. No forsto de konsekvensan av sitt vedtak - øya Frøya vil bli et landskap med 14 enorme propella som rage 180 meter over bakken. Ja, 180 meter, like høg som Gansåstoppen! Trønderenergi føre saka, men de virkelige interessentan er Stadtwerke München, som eie 70 % av anlegget. Vindindustrien er blitt de nye koloniherrer som med myndighetenes tillatelse gjennomfører massiv rasering av natur.

Så mens man i Tyskland, Danmark og Canada, for å nevne noen eksempla, i stor skala fjerner møllen og forbyr oppføring av fleire, er det nu Norge som skal få rasert sin natur, under dekke av at dette er miljøvennlig.

Så feil kan en ta - og så galt kan det gå.

Fakta er at produksjon av energi med vindmøller er et minusregnskap. Bare produksjonen av møllene er svært ressurs- og energikrevende. I tillegg får en store mengder problemavfall når de opp til 30 tonn tunge rotorbladene må skiftes. De er opp til 150 m lange - som 1½ fotballbane. De inneholder karbonfiber, glassfiber & polyester (plast) og er svært vanskelig å resirkulere. En turbin kan inneholde ca. 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kg nikkel. Naturvennlig?

Hver turbin krever rundt 1 km anleggsvei og 1400 m2 framfor hver turbin, altså 20 x 70 m flate. Fundamentet består av inntil 3000 m3 betong og armering, 15 m ned i grunnen. I tillegg kommer inngrep som skjæringer og sprengfyllinger gjennom myr og over hei. For det er i jomfruelig landskap dette kommer til å skje. Natur og landskap blir borte for alltid - og energien som blir produsert er brukt opp før møllene kommer i drift. Miljøvennlig?

Det som gjør investeringene lønnsom i dag, er store statlige tilskudd og skattefordeler. Derfor investerer de som har penger i vindindustri, og naturen betaler.

Mandag 6. mai la det internasjonale naturpanelet fram sin rapport. Budskapet i den må vi ta på alvor, for dør naturen, dør vi!

Nesten 90 prosent av artene som kan forsvinne i Norge, er truet av arealendringer; utbygging av industri, veier og kraft, for å nevne noen årsaker. Vi har nesten ikke villmark igjen, mye av skogene våre er ensformige, og både fjell og kyst er sterkt nedbygd. Stadig nye veier skjærer gjennom landskap som hadde få inngrep fra før. Vi har et gigantisk arealforbruk som ikke kan fortsette.

Det er mot dette bakteppet DNT og de aller fleste miljø- og friluftsorganisasjoner, engasjerer seg i diskusjonen om etablering av nye såkalte mølleparker. Det er ikke parker, det er industriområder i urørte landskap og natur, og dette medfører at:

  • Beitenæringer blir generelt sterkt berørt, reindrifta spesielt.
  • Gamle stier og ferdselsårer blir ødelagte og skåret tvers av
  • Gamle fiskeplasser, bålplasser, bærplasser, utsiktsplasser - blir sprengt bort og fylt
  • Plassert på tvers av trekkruter til migrerende fugl og lokale trekkruter til fugl - gir massive fugledrap.
  • Landskapskvalitetene med stor betydning for bolyst og reiseliv, blir sterkt redusert

Forurensing Grunnvatnet og vannveiene blir utsatt for forurensing. Avising av rotorbladene under forhold med ising fører til utslipp.

Helse og trivsel er ikke tema i utredningene i konsesjonsprosessene. - Støy og vibrasjoner - lavfrekvent støy; i lufta, i grunnen, i havet, der folk og dyr ferdes. Dette gir mindre bolyst og trivsel.

Taperne er naturen og de som bor og lever i distriktene.

Den viktigste årsaken til at natur og arter ødelegges i rekordfart er endring i bruk av areal - altså at natur bygges ned.

Vi må stoppe nedbygging av natur og prioritere de mest truede artene.

DNT er ikke prinsipielt motstander av vind, men negativ til inngrep i sårbar natur.

Derfor har vi denne markeringa i dag.

Takk for frammøtet!

Øystein Normann

Anbefaler  ellers denne kronikken: https://nordnorskdebatt.no/article/vindkraftindustri-versus-natur?fbclid=IwAR30udXhzbzaslNmEym76GmJf2RZAgEBw5s4wNo5tOGHFJ-_rcvHxZlFPT4

Vi har et gigantisk arealforbruk som ikke kan fortsette Øystein Normann